Μήνυμα σφάλματος

 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in Drupal\Core\Render\Element::property() (line 27 of core/lib/Drupal/Core/Render/Element.php).
  Drupal\Core\Render\Element::property(0) (Line: 402)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 1456)
  Drupal\webform\Entity\Webform->initElements() (Line: 1226)
  Drupal\webform\Entity\Webform->getElementsInitializedAndFlattened() (Line: 2609)
  Drupal\webform\Entity\Webform->invokeElements('preCreate', Array) (Line: 793)
  Drupal\webform\Entity\WebformSubmission::preCreate(Object, Array) (Line: 214)
  Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->create(Array) (Line: 939)
  Drupal\webform\WebformSubmissionStorage->create(Array) (Line: 1163)
  Drupal\webform\Entity\Webform->getSubmissionForm(Array) (Line: 78)
  Drupal\webform\Element\Webform::preRenderWebformElement(Array)
  call_user_func_array(Array, Array) (Line: 100)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback(Array, Array, 'Render #pre_render callbacks must be methods of a class that implements \Drupal\Core\Security\TrustedCallbackInterface or be an anonymous function. The callback was %s. Support for this callback implementation is deprecated in 8.8.0 and will be removed in Drupal 9.0.0. See https://www.drupal.org/node/2966725', 'silenced_deprecation', 'Drupal\Core\Render\Element\RenderCallbackInterface') (Line: 781)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback('#pre_render', Array, Array) (Line: 372)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 99)
  __TwigTemplate_7bb0d9a771c0ee8100b45c54fb8f9a9872a006b8841a882672770c6440c5c636->block_content(Array, Array) (Line: 216)
  Twig\Template->displayBlock('content', Array, Array) (Line: 87)
  __TwigTemplate_7bb0d9a771c0ee8100b45c54fb8f9a9872a006b8841a882672770c6440c5c636->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/agrino/templates/block/block.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('block', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array) (Line: 444)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 68)
  __TwigTemplate_fdae31ec5351de2f3e9ceaf662d3024e41b0a76bced20f434462927e0710532e->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/agrino/templates/page/page.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('page', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 94)
  __TwigTemplate_1024cb06ec0a4a9bfd560da42424ccb41c384ecce89a4f53dad378d3c870a070->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/agrino/templates/system/html.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('html', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 147)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 573)
  Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 148)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
  Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
  call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
  Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.view', Object) (Line: 156)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57)
  Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 52)
  Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
  Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 708)
  Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
  
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in Drupal\Core\Render\Element::property() (line 27 of core/lib/Drupal/Core/Render/Element.php).
  Drupal\Core\Render\Element::property(0) (Line: 402)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 411)
  Drupal\webform\Utility\WebformElementHelper::removeIgnoredProperties(Array) (Line: 1456)
  Drupal\webform\Entity\Webform->initElements() (Line: 1226)
  Drupal\webform\Entity\Webform->getElementsInitializedAndFlattened() (Line: 2609)
  Drupal\webform\Entity\Webform->invokeElements('preCreate', Array) (Line: 793)
  Drupal\webform\Entity\WebformSubmission::preCreate(Object, Array) (Line: 214)
  Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->create(Array) (Line: 939)
  Drupal\webform\WebformSubmissionStorage->create(Array) (Line: 1163)
  Drupal\webform\Entity\Webform->getSubmissionForm(Array) (Line: 78)
  Drupal\webform\Element\Webform::preRenderWebformElement(Array)
  call_user_func_array(Array, Array) (Line: 100)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback(Array, Array, 'Render #pre_render callbacks must be methods of a class that implements \Drupal\Core\Security\TrustedCallbackInterface or be an anonymous function. The callback was %s. Support for this callback implementation is deprecated in 8.8.0 and will be removed in Drupal 9.0.0. See https://www.drupal.org/node/2966725', 'silenced_deprecation', 'Drupal\Core\Render\Element\RenderCallbackInterface') (Line: 781)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback('#pre_render', Array, Array) (Line: 372)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 99)
  __TwigTemplate_7bb0d9a771c0ee8100b45c54fb8f9a9872a006b8841a882672770c6440c5c636->block_content(Array, Array) (Line: 216)
  Twig\Template->displayBlock('content', Array, Array) (Line: 87)
  __TwigTemplate_7bb0d9a771c0ee8100b45c54fb8f9a9872a006b8841a882672770c6440c5c636->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/agrino/templates/block/block.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('block', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array) (Line: 444)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 68)
  __TwigTemplate_fdae31ec5351de2f3e9ceaf662d3024e41b0a76bced20f434462927e0710532e->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/agrino/templates/page/page.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('page', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 94)
  __TwigTemplate_1024cb06ec0a4a9bfd560da42424ccb41c384ecce89a4f53dad378d3c870a070->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/agrino/templates/system/html.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('html', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 147)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 573)
  Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 148)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
  Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
  call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
  Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.view', Object) (Line: 156)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57)
  Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 52)
  Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
  Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 708)
  Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

( Για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που είναι σημειωμένα με * )

Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 5 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: gif jpg png bmp eps tif pict txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav svg mov mp4 avi mpeg mkv.
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους της κάτωθι νομικής σημείωσης καθώς και την Πολιτική της Εταιρίας για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

ΑΓΡΙΝΙΟ
Εθν. Οδός 20, 30100 Αγρίνιο
+30-26411-80000 +30-26410-22696 +30-26410-24866
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οδός 1 ΟΤ 26, 57022, Θεσσαλονίκη
+30-2311-816000 +30-2310-795335 +30-2310-795334
ΑΘΗΝΑ
Λ. Αμαρουσίου 57, 14123 Λυκόβρυση Αττικής
+30-211-1816000 +30-210-6122622 +30-210-6126677