ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «AGRINO ΡΥΖΟΓΚΟΦΡΕΤΕΣ MINI»

[1] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AGRINO», η οποία εδρεύει στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, Ε.Ο. Αγρινίου - Αντιρρίου 20 (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή η «Εντολέας») έχει αναθέσει στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GIRAFFES IN THE KITCHEN», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Μιλτιάδου 13 (εφεξής η «Εντολοδόχος»), να διοργανώσει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Agrino Ρυζογκοφρέτες Mini» ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου («internet») και συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (εφεξής ο «α’ Διαγωνισμός») και «Instagram» (εφεξής ο «β’ Διαγωνισμός») (εφεξής από κοινού ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στους διαδικτυακούς τόπους:

https://www.facebook.com/agrino.gr/ (εφεξής ο «α’ Διαδικτυακός Τόπος») και https://www.instagram.com/agrinogreece/ (εφεξής ο «β’ Διαδικτυακός Τόπος») (εφεξής από κοινού οι «Διαδικτυακοί Τόποι»).

Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 

[2] ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάρκεια του «α’ Διαγωνισμού» ορίζεται από την 07/04/2022, ώρα 11:00, έως την 12/04/2022, ώρα 15:00 και η  διάρκεια του «β’ Διαγωνισμού» ορίζεται από την 07/04/2022, ώρα 11:00, έως την 15/04/2022, ώρα 15:00 (εφεξής από κοινού η «Διάρκεια»).

Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν γίνει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια ή/και μεταβάλλει την ημέρα διεξαγωγής ή/και την ώρα της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, με σχετική ανακοίνωση στους Διαδικτυακούς Τόπους, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

 

[3] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, καθώς και των όρων χρήσης των Διαδικτυακών Τόπων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Εντολοδόχου και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών.

 

[4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στον α’ Διαγωνισμό απαιτείται ο Συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να προβεί σε σχόλιο («comment»), σε ανάρτηση («post») που θα δημοσιευθεί στον α’ Διαδικτυακό Τόπο την 7η Απριλίου 2022.

Κάθε ως άνω σχόλιο («comment») συνιστά μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

Κάθε Συμμετέχων δικαιούται τόσες συμμετοχές στην κλήρωση όσα και τα ως άνω σχόλιά του και μέχρι ένα σε κάθε ανάρτηση («post»).

 

Για τη συμμετοχή στο β’ Διαγωνισμό απαιτείται ο Συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να προβεί σε ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ (μορφή «post» ή «story»), προσθέτοντας με αναφορά («mention») το προφίλ της Διοργανώτριας Εταιρείας στο β’ Διαδικτυακό Τόπο: «@agrinogreece».

Κάθε ως άνω ανάρτηση («post» ή «story») συνιστά μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

Κάθε Συμμετέχων δικαιούται τόσες συμμετοχές στην κλήρωση όσες και οι ως άνω αναρτήσεις του («post» ή «story»).

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά και την αυτόματη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν με το πέρας του διαγωνισμού.

 

[5] ΔΩΡΑ

Τα δώρα των νικητών του α’ Διαγωνισμού θα είναι δέκα (10) πλούσια καλάθια με προϊόντα Agrino. Τα δώρα των νικητών του β’ Διαγωνισμού θα είναι δέκα (10) πλούσια καλάθια με προϊόντα Agrino. (εφεξής τα «Δώρα»).

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δε μεταβιβάζονται.

 

[6] ΚΛΗΡΩΣΗ

H κλήρωση για τον α’ Διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί στις 13/04/2022 στις 11:00 και η κλήρωση για τον β’ Διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί στις 18/04/2022 στις 11:00 στα γραφεία της Εντολοδόχου, με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Η κλήρωση για τον α’ Διαγωνισμό θα αναδείξει δέκα (10) νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικούς νικητές για την περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους νικητές αρνηθεί ή δεν παραλάβει το Δώρο του εντός της προβλεπόμενης στο παρόν προθεσμίας, ενώ η κλήρωση για το β’ Διαγωνισμό θα αναδείξει δέκα (10) νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικούς νικητές για την περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους νικητές αρνηθεί ή δεν παραλάβει το Δώρο του εντός της προβλεπόμενης στο παρόν προθεσμίας.

Κάθε Συμμετέχων δύναται να αναδειχθεί άπαξ ως νικητής.

Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν από τη διαδικασία του Διαγωνισμού και της κλήρωσης (δηλαδή το όνομα χρήστη («username») που χρησιμοποιούν στο Facebook ή/και στο Instagram) θα αναρτηθούν την 14/04/2022, ώρα 13:00 για τον α’ Διαγωνισμό και την 18/04/2022, ώρα 13:00 για τον β’ Διαγωνισμό, στους Διαδικτυακούς Τόπους σε ανάρτηση («post»), ή/και σε ιστορία («story»).

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με εισερχόμενο μήνυμα («inbox» ή «direct message») στο οποίο θα κληθούν να δηλώσουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής του Δώρου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού έως την 15/04/2022, ώρα 15:00 για τον α’ Διαγωνισμό και έως την 20/04/2022, ώρα 13:00 για τον β’ Διαγωνισμό, ή αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δηλώσει ρητά έως την ως άνω ημερομηνία ότι δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να λάβει το Δώρο του, τότε χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου.

Σε περίπτωση που ισχύσουν τα παραπάνω, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να διαθέσει διά της Εντολοδόχου το εν λόγω Δώρο στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή. Εάν δεν καταστεί εφικτή η παράδοση του Δώρου ούτε στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επιδιώξει να έρθει σε επαφή με το δεύτερο αναπληρωματικό νικητή.

 

[7] ΕΥΘΥΝΗ

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων ή/και νικητών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή αναπληρωτή νικητή εντός των τασσόμενων προθεσμιών και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντί τους.

Οι Συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εντολοδόχος δεν ευθύνονται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που τυχόν δηλώσουν μέσω Facebook ή/και Instagram οι Συμμετέχοντες.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εντολοδόχος δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων των Συμμετεχόντων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εντολοδόχος δεν φέρουν καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων διαδικτύου («internet») ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο του Facebook ή/και του Instagram.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε σχετίζεται με το Facebook ή/και το Instagram τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εντολοδόχος δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Διαγωνισμό και τους Όρους.

 

[8] ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο («internet») με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου («internet») ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της ενέργειας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εντολοδόχος δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Οι Συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook ή/και του Instagram, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Εντολοδόχου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εντολοδόχος δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους (όπως, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη σωστό τρόπο απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων της υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους Συμμετέχοντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

[9] ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Προς το σκοπό διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και επικοινωνίας με το νικητή αυτού και αποστολής σε αυτόν του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία ενεργούσα ως υπεύθυνη επεξεργασίας: α) έχει αναθέσει στην Εντολοδόχο, η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως εκτελούσα την επεξεργασία, να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα το όνομα χρήστη («username») τους που χρησιμοποιούν στο Facebook ή/και στο Instagram και β) επεξεργάζεται η ίδια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του νικητή, και συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής του Δώρου. Νομική βάση της ως άνω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά η συγκατάθεση εκάστου Συμμετέχοντος/νικητή, η οποία χορηγείται ρητά και ανεπιφύλακτα από τον ίδιο πριν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν με το πέρας του Διαγωνισμού, εκτός εάν η διατήρησή τους απαιτείται από ρητή διάταξη νόμου.

Κάθε Συμμετέχων/νικητής για την άσκηση των δικαιωμάτων του πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης, για θέματα συγκατάθεσης, ανάκλησης και την υποβολή ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας Εταιρείας κ. [Σ. Δαμιανός], στη διεύθυνση: Ε.Ο. Αγρινίου - Αντιρρίου 20, 30100 Αγρίνιο, Ελλάδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprivacy@agrino.gr, τηλέφωνο: +30 26411-80000, +30 26410-22696, φαξ: +30 26410-24866.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ [https://www.agrino.gr/gdpr]

 

[10] ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων, όπως, ενδεικτικά, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα Δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω των Διαδικτυακών Τόπων, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, Συμμετέχοντος ή μη.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εντολοδόχος διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές που δεν πληροί τους Όρους, καθώς και σε περίπτωση που οι συμμετοχές αυτές προσβάλλουν την εικόνα των εταιριών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Η AGRINO ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 20.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Image

Η Agrino , σε συνεργασία με το ίδρυμα Τραπέζα Τροφίμων ,  προσέφερε 2 τόνους τόνους φασολιών γιγάντων ,που ισοδυναμούν με 20.000 μερίδες, στους πληγέντες κατοίκους της Ουκρανίας  αποτελώντας κρίκο μιας ευρύτερης ανθρωπιστικής αλυσίδας. 
Ειδικότερα, η εταιρία, που συμπλήρωσε 67 χρόνια παρουσίας στην αγορά, διέθεσε την σημαντική αυτή ποσότητα , η οποία προορίζεται για την περιοχή των συνόρων της Ουκρανίας με την Ρουμανία όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Agrino ήταν και μεταξύ των εταιριών-Μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ που προσέφεραν μετά τη λήξη της Έκθεσης Foodexpo τα προϊόντα από τα περίπτερά τους στους πληγέντες κατοίκους της Ουκρανίας μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η εταιρία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και συμμερίζεται τις δύσκολες συνθήκες που έχουν ανακύψει για αυτό και προχώρησε στις ενέργειες αυτές σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Ουκρανίας. 
Για την Agrino αποτελεί προτεραιότητα η παροχή κάθε είδους βοήθειας σε εκτακτες περιπτώσεις, όπως οι ανθρωπιστικές κρίσεις ή οι φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν τους συνανθρώπους μας στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη.
 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ MINI ΡΥΖΟΓΚΟΦΡΕΤΩΝ ΤΗΣ AGRINO

Image

Από Πέμπτη 10 Μαρτίου βρίσκεται στον αέρα το ολοκαίνουργιο διαφημιστικό σποτ των mini ρυζογκοφρετών της Agrino. Η νέα ταινία, σε σενάριο της Giraffes in the Kitchen, παραγωγή της Stefi & Lynx Productions και σκηνοθεσία  Ηλία Παπαϊωάννου, δανείζεται με πρωτότυπο τρόπο στοιχεία αμερικάνικου sitcom για να μας μυήσει στην απενοχοποιημένη απόλαυση των mini. 
Πρωταγωνιστές του νέου σποτ στιγμές και πρόσωπα της καθημερινότητας μας με ένα twist. Κοινό χαρακτηριστικό των πρωταγωνιστών το ότι ξαφνικά, με σκανδαλιάρικη διάθεση, σταματούν ό,τι κάνουν για να απολαύσουν περήφανα το υγιεινό τους σνακ, τις νέες Agrino Ρυζογκοφρέτες Mini, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας το «Απολαύστε περήφανα», που αποτελεί άλλωστε και το μοναδικό τρόπο απόλαυσης των mini ρυζογκοφρετών δεδομένου ότι περιέχουν αποκλειστικά ελληνικό καστανό ρύζι, είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, έχουν λιγότερο από 100 θερμίδες ανά μερίδα, ενώ δεν περιέχουν γλουτένη.
H νέα σειρά mini ρυζογκοφρετών, που παράγεται στο εργοστάσιο της  Agrino στη Σίνδο, περιλαμβάνει τέσσερις γεύσεις σε σακουλάκι των 50g: τις mini ρυζογκοφρέτες με ελληνική Ρίγανη, τις mini ρυζογκοφρέτες Τυρί με Gouda, Cheddar και Γραβιέρα, τις mini ρυζογκοφρέτες Barbeque και τις mini ρυζογκοφρέτες Pizza, όλες με 100% ελληνικό καστανό ρύζι.