espa-banner

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕKE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΟΡΑΜΑ-ΣΚΟΠΟΣ

 

Πρωταρχικός μας στόχος  είναι να παράγουμε ασφαλή, σταθερής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας καινοτόμα προϊόντα, με σεβασμό στους ανθρώπους μας, στο περιβάλλον και στην κοινωνία, τα οποία να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των καθημερινών διατροφικών  απολαύσεων  και να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών και τελικών καταναλωτών.

 

Η Agrino – ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ από το έτος ίδρυσης της 1955 και με γνώμονα  τις αρχές και αξίες των 3 ιδρυτών της “ακεραιότητα - εργατικότητα – διορατικότητα – καινοτομία – ποιότητα- κοινωνική δικαιοσύνη” πιστεύει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility CSR) είναι το κλειδί ώστε μια επιχείρηση να είναι καινοτόμος, προοδευτική και υγιής. Ακεραιότητα διέπει όλες τις δραστηριότητες μας που αφορούν 4 βασικούς άξονες α)τον εργασιακό χώρο, β)την αγορά , γ)το περιβάλλον και δ) την κοινωνία:

 

 • Ο χώρος εργασίας αναπτύσσεται σύμφωνα με την υγεία, την ασφάλεια, την πολιτισμική πολυμορφία, την κατάρτιση και αξιοποίηση και το σεβασμό των εργαζομένων.

 

 • Μέσα από τμήματα της αγοράς μπορούν να αντληθούν πληροφορίες τόσο για τις πρωτοβουλίες μας όσο για θέματα που μας αφορούν όπως τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, ικανοποίηση των πελατών, ικανοποίηση των καταναλωτών και την πολιτική ποιότητας.

 

 • Ελέγχουμε τις επιπτώσεις στον περιβάλλον με πρωτοβουλίες μας όσον αφορά τις χημικές ουσίες, την ενέργεια, τα απόβλητα και την ανακύκλωση, την παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 • Η συμβολή στην τοπική αλλά και εθνική κοινότητα εκφράζεται είτε λαμβάνοντας μέρος σε εράνους, χορηγίες, σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες είτε υποστηρίζοντας τοπικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.

 

Πιο συγκεκριμένα η στρατηγική και το όραμα της εταιρείας στους τομείς που προαναφέρθηκαν αναλύονται ως εξής:

 

Α.  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Η AGRINO λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στο έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο η διοίκηση αποκαλεί «Οικογένεια» και ο μέσος όρος παραμονής και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στην εταιρεία είναι πολύ υψηλός. Η επένδυση στους εργαζομένους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, καθώς σε αυτούς οφείλεται σε σημαντικό βαθμό η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη.

 

Είναι πολιτική της εταιρείας μας ότι η απασχόληση πρέπει να επιλέγεται ελεύθερα από εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν για την εταιρεία. Δεν υφίσταται εντός της εταιρείας καμία αναγκαστική, καταπιεστική ή ακούσια εργασία και οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να εγκαταλείψουν την εργασία τους μετά από εύλογη παραίτηση.

 

Η παιδική εργασία δεν επιτρέπεται. Ισχύει η 8ωρη εργασία. Οι εργαζόμενοι εργάζονται κατά κανόνα 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η εργασία αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον κατώτατο μισθό και τις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται γραπτώς με την υπογραφή της πρόσληψής τους όσον αφορά την αμοιβή τους. Κρατήσεις από τις αμοιβές ως πειθαρχικό μέτρο δεν επιτρέπονται. Τακτικά διαλείμματα ισχύουν για όλο το προσωπικό.

 

Η Agrino συμμορφώνεται πλήρως με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα . H εταιρεία επιτρέπει στους υπαλλήλους να συναναστρέφονται ελεύθερα, να έχουν το δικαίωμα οργάνωσης και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

 

Η ανώτερη διοίκηση της Agrino κατανοεί την ανάγκη για την καταγραφή σαφών, συνοπτικών οδηγιών εργασίας ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν επίγνωση και είναι ενήμεροι για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους. Οι οδηγίες εργασίας έχουν γραφτεί για τις εργασίες που θεωρούνται σημαντικές/υψηλού κινδύνου, στις οποίες το προσωπικό που συμμετέχει έχει εκπαιδευτεί. Στις καρτέλες εκπαίδευσης εργαζομένων απεικονίζεται η εκπαίδευσή τους σε αυτές. Οι οδηγίες τηρούνται ηλεκτρονικά (μόνο για ανάγνωση), είναι διαθέσιμες μέσω του εσωτερικού δικτύου της εταιρείας.

 

Οι συνθήκες εργασίας είναι σύμφωνες με τους κανόνες  υγιεινής και ασφάλειας και παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι που προβλέπονται ώστε να προσφέρουν ένα καλό περιβάλλον εργασίας. Οι χώροι εργασίας τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Παρέχονται στο προσωπικό καθαρές τουαλέτες και πόσιμο νερό. Επίσης, παρέχονται αποδυτήρια, χώρος εστιατορίου όπου υπάρχει αυτόματος πωλητής τροφίμων.

 

Προληπτικά μέτρα λαμβάνονται για την πρόληψη των ατυχημάτων και τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν ή συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας με την ελαχιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού των κινδύνων που ενυπάρχουν στο χώρο εργασίας.

 

Η εταιρεία παρέχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη με σημαντικά προνόμια και παροχές για όλους τους εργαζομένους της.

 

Η Agrino απασχολεί μόνο προσωπικό που έχει το νόμιμο δικαίωμα να εργαστεί στη χώρα. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την πρόσληψη είναι: η εμπειρία, η προσωπικότητα, η αποδοτικότητα, οι ικανότητες, δεξιότητες  και τα προσόντα του κάθε εργαζομένου για τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.

 

Καμία διάκριση δεν ασκείται λόγω θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης ή ηλικίας κ.λπ. Καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση, σωματική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση ή λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκφοβισμού δεν επιτρέπονται.

 

Η εταιρεία έχει εκπονήσει και γνωστοποιήσει σε όλους τους εργαζόμενους της, Πολιτική Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία & Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών, με σκοπό τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμό και παράνομες παρενοχλήσεις.

 

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης. Η παρενόχληση συνίσταται σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά, προφορική, σωματική ή οπτική, η οποία βασίζεται στο φύλλο, τη φυλή, την ηλικία, το θρήσκευμα, την εθνική καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, χαρακτηριστικό ή καθεστώς ενός ατόμου, που προστατεύεται από ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η εταιρεία δηλώνει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε ενοχλητική συμπεριφορά που επηρεάζει οποιουσδήποτε όρους, συνθήκες ή ωφέλειες από την απασχόληση, παρεμβαίνει σε παράλογο βαθμό στην απόδοση του ατόμου στην εργασία του ή δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον εργασίας .

 

Β. ΑΓΟΡΑ

 

Η ανταγωνιστική μας θέση βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά κριτήρια όπως, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων, η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβάλλοντος και ασφάλειας.

 

Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας διέπονται σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας από διαφάνεια, σεβασμό, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Κατά την επιλογή ενός συνεργάτη, προμηθευτή ή υπεργολάβου εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες ώστε να αξιολογηθεί η επάρκεια της ακεραιότητας, της ποιότητας, της καταλληλόλητας και της αξιοπιστίας του και να διασφαλιστεί ότι διαθέτει την τεχνογνωσία, ικανότητα, αξιοπιστία και την απαιτούμενη άδεια να εκτελεί τις ανατιθέμενες δραστηριότητες με επάρκεια και επαγγελματισμό.

 

Χτίζουμε τον αμοιβαίο σεβασμό των πελατών μας, θέτοντας σε προτεραιότητα την ικανοποίηση των αναγκών τους, επιδεικνύοντας προθυμία και ευγένεια κατά την εξυπηρέτηση τους και προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας. Η διασφάλιση και η διατήρηση ποιότητας υψηλού επιπέδου στα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της εταιρείας.

 

Αποτελεί δηλαδή βασική δέσμευση της διοίκησης, και κατ’ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς εμπρόθεσμα ποιοτικά προϊόντα και υπεύθυνη πληροφόρηση.

 

Δεν υπερβάλλουμε ή παρουσιάζουμε παραπλανητικά τα χαρακτηριστικά ή τις  συσκευασίες των προϊόντων μας. Δεν χρησιμοποιούμε παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις στις διαφημίσεις ή τις ετικέτες μας.

 

Η εταιρία και όλοι οι εργαζόμενοί της, εφαρμόζουν την νομοθεσία περί θεμιτού ανταγωνισμού και αντιμονοπωλίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά μας να προωθούμε τον ελεύθερο, δίκαιο θεμιτό και ανοικτό ανταγωνισμό στην αγορά, αποφεύγοντας αθέμιτες συνεργασίες και ενέργειες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

 

Η εταιρία απέχει από σχέσεις με ανταγωνιστές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως παράνομες συμφωνίες ή διακανονισμοί.  Απαγορεύονται δραστηριότητες και ενέργειες όπως: συμφωνίες με στόχο τον καθορισμό τιμών ή των όρων των συναλλαγών, διαχωρισμό πελατών ή αγορών, συμφωνίες ελέγχου της παραγωγής ή των πωλήσεων, αθέμιτες πρακτικές, συμφωνίες ή διακανονισμοί για τον αποκλεισμό ανταγωνιστή από την αγορά ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην αγορά σε νέους ανταγωνιστές, με αθέμιτα μέσα.

 

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη δωροδοκία, τις παράνομες πληρωμές και τις αθέμιτες πρακτικές. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να προσφέρουν κανενός είδους παροχές προς τρίτα πρόσωπα (πελάτες, προμηθευτές, επιχειρηματικούς εταίρους, ανταγωνιστές κλπ.), να λαμβάνουν ή να δέχονται από αυτούς τυχόν οφέλη που μπορούν να αμφισβητήσουν την ακεραιότητά μας ή/και να επηρεάσουν τις επαγγελματικές μας αποφάσεις.

 

Απαγορεύεται η πληρωμή ή η προσφορά, άμεσα ή έμμεσα, χρημάτων και υλικών παροχών και άλλων πλεονεκτημάτων οποιουδήποτε είδους σε τρίτα μέρη, είτε πρόκειται για εκπροσώπους κυβερνήσεων, δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους είτε για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο να επηρεάσουν ή να τους ανταμείψουν για την εκτέλεση πράξεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

 

Απαγορεύεται η αποδοχή χρημάτων ή δώρων από ιδιώτες ή εταιρείες που έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν επιχειρηματικές σχέσεις με την Agrino. Όλες οι  προτάσεις δώρων, ή προτάσεις για ειδική μεταχείριση ή φιλοξενία που δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη επαγγελματικής αβρότητας, θα απορρίπτονται και θα ενημερώνονται προσηκόντως ο άμεσος προϊστάμενος και η Διοίκηση.

 

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- Περιβαλλοντική Πολιτική

 

Η Agrino – ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται για την εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών  λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο και τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

 

Με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προσήλωση στο  motto της  ότι «τίποτα δεν πάει χαμένο» ακολουθεί πιστά στην παραγωγική διαδικασία και τις κτιριακές εγκαταστάσεις σύγχρονες και εξελιγμένες πρακτικές ώστε να περιορίζει στο μέγιστο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα .

 

 • Ο ατμός που παράγεται από την καύση του ορυζοφλοιού χρησιμοποιείται εν μέρει στη διαδικασία παραγωγής ρυζιού parboiled. (υγροθερμικής επεξεργασίας).
 • Η περίσσεια του ατμού όταν υπάρχει, χρησιμοποιείται για την θέρμανση των γραφείων της εταιρείας.
 • Κατά την καύση του ορυζοφλοιού παράγεται τέφρα(στάχτη) η οποία χρησιμοποιείται ως συστατικό στη βαριά βιομηχανία.
 • Η καύση γίνεται σε συνθήκες φιλικές προς το περιβάλλον καθώς ειδικά φίλτρα κατακράτησης δεν επιτρέπουν να διοχετευθεί η τέφρα στο περιβάλλον.
 • Οι σπασμένοι κόκκοι του ρυζιού και τα ρυζάλευρα που αφαιρούνται κατά την επεξεργασία επεξεργάζονται με τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και δίνουν χρήσιμα συστατικά που χρησιμοποιούνται είτε στη βιομηχανία τροφίμων είτε σαν ζωοτροφές.

 

Η εταιρεία είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που καινοτόμησε εφαρμόζοντας τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής  στην καλλιέργεια του ρυζιού και πιστοποιήθηκε με το πιστοποιητικό GLOBAL G.A.P., ενώ παράλληλα πρωτοπορεί παγκοσμίως  αναγράφοντας το όνομα του παραγωγού και την περιοχή καλλιέργειας σε εμφανές σημείο στις συσκευασίες της. Η ορθή Γεωργική Πρακτική είναι μία λογική φιλοπεριβαλλοντικής προσέγγισης με μείωση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ορθολογιστική  διαχείριση των υδάτινων πόρων αυξάνοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων και την υγεία και ασφάλεια των παραγωγών με σωστή χρήση των αγροχημικών.

 

Η περιβαλλοντολογική μας πολιτική επανεξετάζεται ετησίως και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και διεξάγει ανασκόπηση / επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την συμμόρφωση της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Διασφαλίζουμε την μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων με τον πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Στα μεταφορικά μέσα της εταιρείας γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και τηρούνται όλα τα απαιτούμενα ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

Γίνεται συνεχής και αυστηρός έλεγχος όσον αφορά τις εκπομπές και τις απορρίψεις υλικών, αποβλήτων, λυμάτων, καυσαερίων στο περιβάλλον.

 

Επιδιώκουμε την συνεργασία με προμηθευτές και εργολήπτες που λειτουργούν σύμφωνα με περιβαλλοντικά πρότυπα, και δεν έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική της εταιρείας.

 

Η Agrino επιδιώκει την μείωση της κατανάλωσης του ποσού ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται είναι για το φωτισμό, από τους υπολογιστές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό στον χώρο παραγωγής.

 

Η εταιρεία ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού με απλά μέτρα, όπως το κλείσιμο των φώτων όταν δεν χρειάζονται, την μη άσκοπη χρήση ενέργειας στους χώρους παραγωγής, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο δυσμενείς επιπτώσεις στη χρήση της ενέργειας.

Με την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την μόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τις εκπομπές από τα μέσα μεταφοράς, περιορίζονται τα ταξίδια, μόνο σε όσα κρίνονται απολύτως αναγκαία και γίνεται χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, όπως τηλεδιάσκεψη έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές CO 2 αλλά και οι δαπάνες.

 

Επενδύσεις κεφαλαίου για την έρευνα σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και νέων μορφών ενέργειας αποφέρουν κέρδη αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, για παράδειγμα την εγκατάσταση των κατάλληλων συστημάτων ελέγχου θέρμανσης, εξαερισμού και φωτισμού.

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί μόνο εξουσιοδοτημένους και αρμόδιους φορείς για τη διάθεση των αποβλήτων της. Η Agrino ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση και επανεπεξεργασία των προϊόντων για να αποφευχθούν απορρίψεις σε μεγάλο όγκο. Επίσης, ενθαρρύνει το διαχωρισμό των αποβλήτων και τη διάθεσή τους μέσω των διαδικασιών ανακύκλωσης. Η Agrino προωθεί ενεργά και διαχειρίζεται τη μείωση των αποβλήτων τα οποία αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή βιολογικό καθαρισμό, ενώ συμμετέχει ενεργά από το 2003 με την ετήσια συνδρομή της στις Εθνικές απαιτήσεις για την ανακύκλωση των προϊόντων της.

 

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ-Κοινωνική Πολιτική

 

Η Agrino συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.  Οι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους είναι κάτοικοι των περιοχών αυτών και δαπανούν στον τόπο τους ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί σταθερές συνεργασίες με πλήθος τοπικών φορέων, αγροτών, και προμηθευτών.

 

Αδιαπραγμάτευτος κανόνας της εταιρίας είναι η έννοια της Ελληνικότητας, η υποστήριξη και η ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων των τοπικών παραγωγών και των περιοχών προέλευσής τους. Η Agrino δίνει μεγάλη σημασία στην στήριξη και ανάπτυξη της περιφέρειας ώστε να τονώσει οικονομικά την ελληνική επαρχία με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

 

Μέσω του μοντέλου συνεργασίας της με τους εγχώριους καλλιεργητές ρυζιών και οσπρίων συμβάλλει στη διατήρηση της απασχόλησης των αγροτών και νέων καλλιεργητών και στην ουσιαστική δημογραφική υποστήριξη των κοινωνικοοικονομικών δομών στις ευαίσθητες αγροτικές, ή και παραμεθόριες περιοχές.

 

Επιπλέον, η AGRINO αποφεύγει να προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση είτε με το θόρυβο, είτε με ρύπανση και συνυπάρχει αρμονικά με του τοπικούς και ελεγκτικούς φορείς.

 

Επίσης, η εταιρεία προσφέρει κοινωνικά μέσω μιας σειράς δράσεων όπως :

 • Χορηγίες πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωφελών ιδρυμάτων
 • Ξεναγήσεις σχολείων και πανεπιστημίων για εκπαιδευτικούς λόγους
 • Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών
 • Συνεργασίες με πανεπιστήμια και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα
 • Ορθή διαχείριση αποβλήτων- παραγωγή ενέργειας από βιομάζα (ορυζοφλοιό) και μείωση ανάλωσης καυσίμων
 • Αρμονική συνύπαρξη με το κοινωνικό σύνολο-ενίσχυση τοπικής ανάπτυξης
 • Στήριξη παραγωγών για ολοκληρωμένη διαχείριση Α’ υλών
 • Ενίσχυση συμβολαιακής γεωργίας πετυχαίνοντας  βελτίωση συνθηκών παραγωγής σε προϊόντα  διασφαλισμένης ποιότητας και ποσότητας  και εγγυημένο εισόδημα για τους παραγωγούς.
 • Ενέργειες – δράσεις των εργαζομένων της για προσφορά στο περιβάλλον και την κοινωνία.

 

Η Agrino είναι μια υπεύθυνη εταιρεία η οποία νοιάζεται για την ευημερία του προσωπικού, των επισκεπτών, των συνεργατών , της κοινωνίας και των άλλων ενδιαφερόμενων φορέων που συμμορφώνονται με τις πολιτικές της για την υγεία και την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας και την ποικιλομορφία.

 

Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα θέτουμε επιμέρους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Αναστάσιος Πιστιόλας

Πρόεδρος ΔΣ και

 

Διευθύνων Σύμβουλος.